G.T: Xây lắp thuộc D.A “Xây dựng mới trạm y tế phường 5, quận 6”

G.T: Xây lắp thuộc D.A “Xây dựng mới trạm y tế phường 5, quận 6”

G.T: Xây lắp

Thuộc D.A “Xây dựng mới trạm y tế phường 5, quận 6”

Nguồn vốn: Ngân sách quận

Bên mời thầu: Ban QLDA Khu vực Đầu tư xây dựng quận 6

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 26/5/2008 đến trước 14 giờ ngày 10/6/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách, số 33 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 5391918/ 5180408; Fax: (08) 8402846

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 10/6/2008.