Chi phí khảo sát lập TKBVTC

Chi phí khảo sát lập TKBVTC

gói 1
Quý III/2008
Từ khi ký HĐ đến khi có QĐphê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 46.582.900 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá