Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT.

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT.

Gói 3
Quý III/2008
Từ khi ký HĐ đến khi có QĐphê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 14.717.767 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá