Chi phí GS thi công XDCT

Chi phí GS thi công XDCT

gói 4
Quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 109.762.692 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá