Chi phí kiểm tóan

Chi phí kiểm tóan

Gói 5
Quý IV/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.522.437 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá