Chi phí xây lắp và ĐBGT

Chi phí xây lắp và ĐBGT

Gói 7
Quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.199.575.959 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá