Cung cấp MBA lực

Cung cấp MBA lực

Gói thầu số 1
tháng 7-8/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 11178314000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá