Cung cấp cáp ngầm và hộp đầu cáp

Cung cấp cáp ngầm và hộp đầu cáp

Gói thầu số 4
tháng 7-8/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 1186855000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá