Thi công xây lắp toàn bộ công trình

Thi công xây lắp toàn bộ công trình

Gói thầu số 5
tháng 7-8/2008
4.5 tháng
Giá gói thầu:
 • 1711885000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá