Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ công trình

Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ công trình

 • Gói thầu số 6
  tháng 12/2008
  theo tiến độ công trình
  Giá gói thầu:
 • 157565000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá