Gói thầu số 01: Đập đất, cống lấy nước.

Gói thầu số 01: Đập đất, cống lấy nước.

1
09/7/2008
13 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.159.794.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá