UBND huyện Thường Tín thông báo mời thầu

UBND huyện Thường Tín thông báo mời thầu, Đường liên xã Thắng Lợi – An Cảnh (giai đoạn II).

GT: Gói số 1: Đường liên xã Thắng Lợi – An Cảnh (giai đoạn II)
Thuộc D.A: Đường liên xã Thắng Lợi – An Cảnh (giai đoạn II)
Nguồn vốn: ngân sách huyện Thường Tín
Bên mời thầu: UBND huyện Thường Tín
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 29/05/2008 đến 08 giờ 30 ngày 13/06/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Điện thoại/Fax: (034) 3762939
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 13/06/2008