Gói thầu số 7 : Đường BTNN và HTTN tuyến N10 và N11

Gói thầu số 7 : Đường BTNN và HTTN tuyến N10 và N11

1
tháng 06/2008 – 08/2008
150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 3.213.970.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu