Ban Quản lý Phối hợp làm mặt đường giao thông nông thôn dự án WB2 huyện Mỹ Đức thông báo mời thầu

Ban Quản lý Phối hợp làm mặt đường giao thông nông thôn dự án WB2 huyện Mỹ Đức thông báo mời thầu

GT: Gói số 1: Toàn bộ phần xây lắp
Thuộc D.A: Phối hợp làm mặt đường giao thông nông thôn dự án WB2, công trình đường Xuy Xá huyện Mỹ Đức
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh, địa phương và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu: Ban Quản lý Phối hợp làm mặt đường giao thông nông thôn dự án WB2 huyện Mỹ Đức
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/05/2008 đến 08 giờ 30 ngày 16/06/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý Phối hợp làm mặt đường giao thông nông thôn dự án WB2 huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (034) 3741746
Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 30 ngày 16/06/2008