Thi công xây dựng

Thi công xây dựng

1
28/07/2008 – 13/08/2008
140 ngày
Giá gói thầu:
 • 4048662685 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói