Gói thầu số 3: Đập Sông Trí

Gói thầu số 3: Đập Sông Trí

01
Từ 14/7/2008 đến 14/8/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 19.630.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá