Chi phí di dời công trình HTKT

Chi phí di dời công trình HTKT

Gói 10
Quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 490.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá