Xà thép, thanh chống các loại

Xà thép, thanh chống các loại

1
Dự kiến 90 ngày
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 593.158.686 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói