Mua sắm trang thiết bị Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.

Mua sắm trang thiết bị Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.

1
Quý III năm 2008
60 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 1.412.551.723 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói