Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp, kiên cố hoá tuyến đê, kè Tả Nhật Lệ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp, kiên cố hoá tuyến đê, kè Tả Nhật Lệ, đoạn từ K6+00 K9+199.7, huyện Quảng Ninh (Giai đoạn I từ K8+002.7K9+199.7)

Tên dự án: Nâng cấp, kiên cố hoá tuyến đê, kè Tả Nhật Lệ, đoạn từ K6+00 K9+199.7, huyện Quảng Ninh
Tên gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp, kiên cố hoá tuyến đê, kè Tả Nhật Lệ, đoạn từ K6+00 K9+199.7, huyện Quảng Ninh (Giai đoạn I từ K8+002.7K9+199.7)
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Chi cục Phòng Chống lụt bão & Quản lý đê điều, số 181 (36 cũ) đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
09/06/2008 đến 24/06/2008
1.000.000 (VND)
24/06/2008 08:30
24/06/2008 08:30