Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

3
Quý III/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 24.676.397 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá