chi phí xây lắp và mua sắm thiết bị

chi phí xây lắp và mua sắm thiết bị

5
Quý I/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.911.884.261 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá