Chi phí khảo sát lập TKBVTC

Chi phí khảo sát lập TKBVTC

1
Quý II/2008
từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 60.530.738 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá