Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

04
Khi có quyết định trúng thầu
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.249.717 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm