Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị đóng cắt và phụ kiện

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị đóng cắt và phụ kiện, Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ kế hoạch sửa chữa lớn và vận hành kinh doanh bán điện năm 2008.

Tên dự án:Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ kế hoạch sửa chữa lớn và vận hành kinh doanh bán điện năm 2008
Tên gói thầu:Thiết bị đóng cắt và phụ kiện
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Quản lý Đấu thầu- Công ty Điện lực TP Hà Nội. ĐT: 2200852/ Fax: 2200853
11/06/2008 đến 24/06/2008
500.000 (VND)
24/06/2008 14:00
24/06/2008 14:00