Giám sát xây dựng các gói thầu từ XL-01 đến gói thầu XL-05

Giám sát xây dựng các gói thầu từ XL-01 đến gói thầu XL-05

GS-01
Quý III-IV năm 2008
Theo tiến độ xây dựng
Giá gói thầu:
 • 1937233203 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm