Xây dựng đoạn Km165+400 – Km171+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

Xây dựng đoạn Km165+400 – Km171+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

XL-02
Quý I năm 2009
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 50117000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá