Xây dựng đoạn Km171+000 – Km181+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

Xây dựng đoạn Km171+000 – Km181+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

XL-03
Quý IV năm 2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 85019500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá