Xây dựng đoạn Km204+000 – Km216+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

Xây dựng đoạn Km204+000 – Km216+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)

XL-07
Quý IV năm 2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 82627500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá