Gói số 1: Thiết bị phục vụ cho phân tích các hợp chất hữu cơ trong nước

Gói số 1: Thiết bị phục vụ cho phân tích các hợp chất hữu cơ trong nước

01
11/8/2008
130 ngày
Giá gói thầu:
 • 1860925000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu