Thiết bị phục vụ phân tích kim loại nặng trong nước

Thiết bị phục vụ phân tích kim loại nặng trong nước

02
11/8/2008
130 ngày
Giá gói thầu:
 • 2124507000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu