Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cổ Linh

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cổ Linh

01
16/8/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.470.457.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói