Gói thầu xây lắp công trình đường GTNT Pá Hốc – Co Tòng (Km0-Km7+816m), huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

Gói thầu xây lắp công trình đường GTNT Pá Hốc – Co Tòng (Km0-Km7+816m), huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

01
20/8/2008
36 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.633.570.756 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá