Mua sắm thiết bị cho dự án “Xây dựng các mô hình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm hàng hóa trên quy mô diện rộng tại Tỉnh Nam Định”

Mua sắm thiết bị cho dự án “Xây dựng các mô hình sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm hàng hóa trên quy mô diện rộng tại Tỉnh Nam Định”

1
Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2008
60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 847100000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói