Gói thầu 03-01: Cáp muller 1 pha

Gói thầu 03-01: Cáp muller 1 pha

01
Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30, ngày 18 tháng 08 năm 2008. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2008
Từ ngày 10/10/2008 đến 30/01/2009
Giá gói thầu:
 • 1.986.061.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá