Gói thầu số 2: Khảo sát, lập TKBVTC, tổng dự toán nhà quản lý vận hành

Gói thầu số 2: Khảo sát, lập TKBVTC, tổng dự toán nhà quản lý vận hành

01
Quý 3 năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.615.505.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá