Tư vấn khảo sát xây dựng

Tư vấn khảo sát xây dựng

01
30 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 91.274.585 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá