Tư vấn giám sát khảo sát

Tư vấn giám sát khảo sát

02
30 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.006.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá