Thử tĩnh cọc

Thử tĩnh cọc

03
15 ngày
1,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 110.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá