Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

05
15 ngày
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 9.469.721 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm