Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

07
15 ngày
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 48.784.401 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm