Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị

09
15 ngày
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.189.670 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm