Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

10
15 ngày
13,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 120.217.724 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá