Xây lắp

Xây lắp

02
Quý III/2008
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.803.604.834 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá