Tư vấn bảo hiểm rủi ro thiên tai

Tư vấn bảo hiểm rủi ro thiên tai

05
Quý IV/2008
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.551.693 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm