Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

1
Tháng 8-10/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 24.310.526 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói