Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

02
01 tháng
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 296.686.207 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm