Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

07
15 ngày
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 27.069.910 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm