Hệ thống đèn mổ ánh sáng lạnh

Hệ thống đèn mổ ánh sáng lạnh

Gói thầu 7
2009
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 1.320.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói