Hệ thống mạng máy vi tính

Hệ thống mạng máy vi tính

Gói thầu 8
2009
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 275.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói